Obec Heroltice
ObecHeroltice

Czech POINT

Obecní úřad Heroltice nově provozuje kontaktní místo Czech POINT, které je oficiálně uvedeno do provozu

https://www.czechpoint.cz/public/

Co poskytuje Czech POINTlogo

Platné ceny jsou uvedeny italickým písmem na konci příslušné sekce, jež se poplatek týká.

 

 Výpis z Katastru nemovitostí

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis. Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 80,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 

 Výpis z Obchodního rejstříku

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
Lze vydat:

Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.

Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 Výpis z Živnostenského rejstříku

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 

 Výpis z Rejstříku trestů

Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

platný občanský průkaz nebo

platný cestovní pas nebo

průkaz o povolení pobytu cizince

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

úředně ověřená plná moc v českém jazyce

platný doklad totožnosti zmocněnce.

Správní poplatek za tento výpis je 100 Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.
Jde o:

ohlášení živnosti

ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku

žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT je 50 Kč, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT je 50 Kč, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Potřebné doklady:

platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince,

vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby) nebo číslo identifikačního tiketu v případě, že zákazník již vyplnil jednotný registrační formulář na portále Hospodářské komory ČR,

požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.).

Správní poplatek je 50 Kč, další poplatek je vybírán dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán.

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Viz. výpis z Rejstříku trestů.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

platný občanský průkaz nebo

platný cestovní pas nebo

průkaz o povolení pobytu cizince

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

úředně ověřená plná moc v českém jazyce

platný doklad totožnosti zmocněnce.

Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Druhým doporučeným dokladem pro rychlejší ztotožnění osoby u výpisu z bodového hodnocení řidičů je řidičský průkaz.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 50,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Online systém pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINT. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,

identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,

plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

registraci a vydání přístupových údajů,

změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,

vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejný rejstřík, který obsahuje mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení.
V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

identifikačního čísla organizace (právnická osoba),

osobních údajů (fyzická osoba).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

 Autorizovaná konverze dokumentů

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů.
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Dále se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední.

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Formulář krok po kroku vede pracovníka celým procesem konvertování a to od skenovaná dokumentu (konverze z listinné do elektronické podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doložka až po samotné uložení v Centrální evidenci ověřovací doložek provedených konverzí.

Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci.

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat.
Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit:
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.
Za každou i započatou stránku konvertované listiny je vybírán poplatek 30 Kč,- v obou směrech konverze.

 Datové schránky

Prostřednictvím systému Czech POINT lze podávat žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek.
V současné době se jedná o následující agendy:

Žádost o zřízení datové schránky

Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM (orgánu veřejné moci)

Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM (orgánu veřejné moci)

Na místě poskytující služby Czech POINT předloží zákazník doklad totožnosti. Žádost nebo oznámení vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.